Kwaliteitscriteria voor NLP opleidingen

De NVNLP stelt nadrukkelijke kwaliteitseisen aan de NLP-opleidingen die door de Aangesloten NLP-opleidingsinstituten worden gegeven, voor wat betreft het NLP Opleidingscurriculum en ook de didactische vorm waarin deze NLP-opleiding gegeven wordt.

De criteria waar deze opleidingen minimaal aan moeten voldoen zijn door de NVNLP omschreven. Zij worden op de volgende pagina's gepubliceerd. Slechts die opleidingsinstituten die hun opleidingen staven naar deze criteria worden door de NVNLP als bonafide geaccepteerd en kunnen als zodanig geregistreerd worden bij de vereniging. Bij de certificering van opleidingen van bij de NVNLP aangesloten instituten wordt het waarborg van de NVNLP op het certificaat vermeld.

De NVNLP raadt eenieder die een opleiding in NLP wil volgen zich op de hoogte te stellen van de criteria die het instituut van keuze hanteert.

Kijk naar de lijst van aangesloten opleidingsinstituten om te zien welk instituut een door de NVNLP gekwalificeerde NLP opleiding op het door u gekozen niveau aanbiedt.

Vorm

Voor zowel een NLP Practitioner-, een NLP Master Practitioner- als een NLP PostMasteropleiding gelden de volgende minimale kwaliteitseisen:

Opleidingsduur

Minimale looptijd van een volledige NLP-opleiding: 5 maanden

Contacturen

Minimaal 130 netto contacturen (pauzes, niet-NLP-onderwerpen, zelfstudie, audio- en visueel materiaal en training randgebieden niet inbegrepen)

Groepsgrootte

Minimaal 8 deelnemers, bij minder is overleg verplicht

Aantal gekwalificeerde Trainers

Minimaal 1, per 10 cursisten. Bij meer dan 20 cursisten 2 trainers.

Opleidingsassistenten en Aspirant Trainers:

Een opleidingsassistent assisteert de trainer bij de opleiding . Het opleidingsniveau is minimaal 1 opleidingsniveau hoger dan de opleiding waarbij hij/zij assisteert.
Naast assistenten kunnen ook Aspirant Trainers ingezet worden. De Aspirant Trainer volgt de NLP Trainersopleiding bij een erkend instituut en is onder supervisie in opleiding. Binnen de 80/20-regel voor de Hoofdtrainer, geeft deze in het kader van de Trainersopleiding eigen onderdelen zelfstandig. De Aspirant Trainer ontvangt hiervoor een getuigschrift (certificaat).

Tot 10 deelnemers: 1 gekwalificeerde trainer en 1 opleidingsassistent en vanaf 11 deelnemers (en voor elk volgend 10-tal): 1 gekwalificeerde trainer, maar dan met 2 opleidingsassistenten om bij de oefeningen te helpen.

Aandeel opleiding Hoofdtrainer/Aspirant Trainers:

De Hoofdtrainer verzorgt minimaal 80% van de netto contacturen. De Aspirant Trainer in opleiding verzorgt maximaal 20% onder supervisie van de Hoofdtrainer.

Oefengroepen:

Oefengroepen zijn verplicht (tussen de trainingsblokken; met supervisie van de trainer(s) en/of assistenten, evenals verslaglegging met opvolging hiervan door de Trainer. Begeleiding geschiedt door de aspirant trainers dan wel opleidingsassistenten. Deze maken ook het verslag.

Zelfreflectie:

De cursist houdt een logboek bij en/of wordt begeleid door een personal coach (of mentor) om het effect van het geleerde vast te leggen. De Master Trainer houdt zicht op het leer- en ontwikkelingsproces en stuurt indien gewenst bij.

Deelname en verzuim:

De cursist is voor certificatie verplicht om 80% van de contacturen te participeren. In geval van verzuim door overmacht is de trainer verplicht om de gemiste kennis in een alternatief traject aan te bieden.

Certificatie:

Om de gevolgde NLP-opleiding met succes en een NVNLP-kwaliteitszegel te kunnen afronden, is ten minste een ‘Proeve van Vaardigheid in NLP’ vereist. Bij de Practitionersopleiding is een korte ‘groepsdemo’ voor trainer, medecursisten (en gasten) over een onderdeel van de Practitionersopleiding verplicht en bij de MasterPractitionersopleiding is het geven van een volwaardige ‘groepsworkshop’ van 0,5 tot 3.0 uur over een onderdeel van de geïntegreerde Practitioner- en Master Practitionersopleidingen verplicht. Bij de PostMastersopleiding dient de cursist blijk te geven van volledige integratie.