Missie en doelstelling

Missie

De NVNLP is een kennisgerichte netwerkorganisatie die kennis over NLP uitdraagt, ontwikkelt en bewaakt.

Zij zet zich in voor de verbreiding van NLP binnen het spectrum van beroepsmatige toepassingsgebieden en verbindt de Nederlandstalige NLP-professionals en geïnteresseerden (leden en geregistreerde opleidingsinstituten) in onderling motiverend contact.

Doelstelling

De Statutaire doelstellingen van de Vereniging behelzen:

Het bevorderen van de kwaliteit en het verbreiden van de toepassing van de Neuro-Linguistische Programmering, hierna te noemen:"NLP".

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  • Het aanleggen van maatstaven van deskundigheid;
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden gericht op het vergroten van de deskundigheid van haar leden;
  • Het verzorgen van publicaties op het gebied van NLP, waaronder een verenigingsorgaan, alsmede het geven van voorlichting en informatie;
  • Het in onderling kameraadschap steunen van de leden in hun praktijkuitoefening door uitwisseling van informatie en onderlinge verwijzing;
  • Het behartigen van de belangen van de leden in de meest ruime zin;
  • Alle andere wettelijke middelen die de vereniging ten dienste staan.